Algemene Voorwaarden

Definities

  • Advocatenkantoor Aardoom: Advocatenkantoor Aardoom, gevestigd te Gouda;
  • Cliënt: de contractspartij van Advocatenkantoor Aardoom.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Advocatenkantoor Aardoom, waaronder begrepen overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Advocatenkantoor Aardoom werkzaam zijn of waren.

Overeenkomst

Alle met de cliënt gesloten overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door Advocatenkantoor Aardoom. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 407 lid 2, 409 en 422 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zijn al degenen die voor Advocatenkantoor Aardoom werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de overeenkomst niet door hun dood, ongeacht of de overeenkomst is gesloten met het oog op een bepaald persoon.

Gedragsregels

De door de cliënt met Advocatenkantoor Aardoom gesloten overeenkomst wordt door Advocatenkantoor Aardoom uitgevoerd met inachtneming van de voor advocaten geldende verordeningen, gedragsregels en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Betaling

Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Aardoom dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim verkeert en een vertragingsrente is verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of, zo van toepassing, de wettelijke handelsrente. Alle (buiten) gerechtelijke kosten die verband houden met de incasso van declaraties, komen, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag, voor rekening van de cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch komen in volle omvang voor rekening van de cliënt, indien deze (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld. De cliënt stemt er op voorhand mee in dat Advocatenkantoor Aardoom haar declaratie(s) verrekent met hetgeen Advocatenkantoor Aardoom of de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Aardoom ten behoeve van de cliënt onder zich heeft of krijgt.

Aansprakelijkheid

Advocatenkantoor Aardoom sluit iedere aansprakelijkheid jegens de cliënt en jegens derden uit voor tekortkomingen van door Advocatenkantoor Aardoom ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld deurwaarders, procureurs, belastingadviseurs, externe deskundigen etc. Advocatenkantoor Aardoom is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. Advocatenkantoor Aardoom is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Aardoom jegens de cliënt en jegens derden voor schade al dan niet voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst tussen Advocatenkantoor Aardoom en de cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van Advocatenkantoor Aardoom wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en Advocatenkantoor Aardoom is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en Advocatenkantoor Aardoom zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Niettemin heeft Advocatenkantoor Aardoom het recht geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van cliënt.